Privacy beleid

 

 

Privacy beleid:  

 

Wardenier.systemen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Ik wil u graag heldere en transparante informatie geven over hoe ik met uw gegevens om ga.

 

Als systeemtherapeut doe ik er alles aan om uw privacy te waarborgen en hou ik mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type    persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens door geef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn 

verstrekt;

• Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinden;

• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze verwerking is de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de systeemtherapeut de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• Adres;

• (Zakelijk) Telefoonnummer;

• (Zakelijk) E-mailadres;

• Geslacht;

• Geboortedatum;

• Burgerlijke staat;

• Etnische afkomst;

• Religieuze opvatting of overtuiging;

• BSN-nummer.

 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden: De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Hier vraag ik uitdrukkelijk uw schriftelijke toestemming, en betreffende formulieren zijn in de praktijk aanwezig. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verschafte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Minderjarigen: Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door beide ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn: wardenier.systemen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Rechten omtrent uw gegevens: U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u heb ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de systeemtherapeut te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. De systeemtherapeut kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken. Mocht de systeemtherapeut uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen: Als u naar aanleiding van dit Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.