Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden:

 

Toepasbaarheid: De algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen de praktijk en/of de persoon die begeleiding verleent (hierna: de systeemtherapeut) en cliënt(en) en zijn een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst.

 

Bedrijfsgegevens: wardenier.systemen richt zich op systeemtherapie, specialistische gezinsbegeleiding, individuele begeleiding en coaching. Wardenier.systemen staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 69772525.

De systeemtherapeut is aangesloten bij de NVRG onder nummer 13454. De NVRG is het kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor systeemtherapeuten. De vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van systeemtherapie. Als professional voldoe ik aan vakbekwaamheidseisen en door permanente educatie wordt de deskundigheid gewaarborgd.

 

Inspanningsverbintenis: De systeemtherapeut voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, op basis van een inspanningsverbintenis.

 

Geheimhouding: Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):De praktijk is verplicht de nieuwe privacywetgeving te volgen om de privacy van cliënt(en) te waarborgen en te beschermen tegen ongewenste en onrechtmatige inbreuk hierop. De persoonsgegevens van cliënten worden conform deze wet verzamelt en verwerkt. Meer informatie hierover, zie privacy beleid.

 

Privacy op de factuur: Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens: Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, de kosten van het consult.

 

Klachten: De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat elke zorgaanbieder verplicht is om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en een geschillenregeling te hebben. Als u klachten heeft over de behandeling meldt u dat bij voorkeur bij mij zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Wardenier.systemen is geregistreerd bij de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL. Als u bezwaar heeft tegen het beroepsmatig handelen van mij als therapeut kunt u in de klachtenfolder, die ik u zal overhandigen bij de start van de therapie, lezen welke stappen u kunt ondernemen.

 

Wijziging of annulering van een afspraak: Een afspraak wijzigen of annuleren kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Bij wijziging of annulering binnen 24 uur wordt een deel van de kosten in rekening gebracht.

 

Betaling: Het overeengekomen tarief wordt per gesprek gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

 

Beëindiging: De overeenkomst tussen de systeemtherapeut en cliënt(en) kan ten alle tijden door beide partijen worden beëindigd. Eventuele openstaande financiële verplichtingen moeten na beëindiging nog nagekomen worden.